top of page

RigaBrain privātuma politika

RigaBrain privātuma politikas, turpmāk – Dokuments, mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Portālu uzskaitījums www.rigabrain.com www.rigabrain.lv www.optimal.expert www.smadzenes.lv  turpmāk kopā saukti Portāls.

 PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA


 1. Portālu lietotāju, turpmāk – Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA RigaBrain, turpmāk – RigaBrain, vienotās reģistrācijas Nr. 40103172347, juridiskā adrese Rīgā,Stokholmas ielā 60, LV-1014.

 2. RigaBrain kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@RigaBrain.com . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties  +371 27771821 darba laikā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Dokumenta 24.punktu.

 3. Portālā var būt izvietoti pakalpojumi, kuriem RigaBrain uzskatāms kā apstrādātājs. Šādos gadījumos pakalpojuma aprakstā atsevišķi tiek norādīts gan sistēmas pārzinis, gan apstrādātājs (operators). Ja Klientam pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek uzskatīts, ka līgumslēdzējpuse, kura pirmā iniciē persondatu  nodošanu otrai pusei, uzskatāma par pārzini – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, izpratnē.   Ar Klienta noslēgtā Līguma izpildes ietvaros RigaBrain uzskatāms par apstrādātāju (operatoru).

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas:

Datu kategorija Piemēri 1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs, adrese 2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, skype 3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs 4. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss 5. Portālā reģistrētie Klienta dati lietotāja ID, vārds, uzvārds, personas kods/ID, e-pasta adrese, organizācijas nosaukums, Portālā veiktās darbības – pieprasījumi protokoli, saņemtie pakalpojumi 6. Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs 7. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide 8. Pakalpojuma līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums 9. Darījuma dati darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, informācija par pakalpojumu 10. CRM aktivitātes dati aktivitātes veids (komunikācija, zvans, tikšanās utml.), tā apraksts, datums, kontaktpersona 11. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, apraksts par darbu ar debitoru 12. Pakalpojuma lietošanas dati, tai skaitā auditācijas pieraksti Pieprasījumu protokoli 13. Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes 14. Portālā veiktās darbības, tai skaitā auditācijas pieraksti IP adrese, paroles nomaiņa, datums un laiks 15. Fotogrāfijas un attēli, video dati Video, fotogrāfijas no klientu pasākumiem, datums 16. Pieejas dati Portālam klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles 17. Piekrišanu informācija klienta izteiktās piekrišanas atzīme, piekrišanas datums un laiks, avots

 1. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, abonentiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod RigaBrain jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

 • RigaBrain kabineta telpu apmeklētājiem.

 1. RigaBrain rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (RigaBrain Portālā, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 3. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu RigaBrain.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

 1. RigaBrain apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

 • Klienta identificēšanai;

 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

 • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);

 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

 • garantijas saistību izpildei;

 • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

 • pakalpojumu lietošanas veicināšanai;

 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • Klientu apkalpošanai;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • Klientu lojalitātes celšanai;

 • maksājumu un norēķinu administrēšanai;

 • parādu atgūšanai un piedziņai;

 • Portālu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

 • statistikai un biznesa analīzei;

 • plānošanai un uzskaitei;

 • efektivitātes mērīšanai;

 • datu kvalitātes nodrošināšanai;

 • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

 • atskaišu sagatavošanai;

 • Klientu aptauju veikšanai;

 • riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus RigaBrain.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 1. RigaBrain apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu RigaBrain saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no RigaBrain un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas RigaBrain leģitīmās (likumīgās) intereses;

 1. RigaBrain likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

 • nodrošināt līguma saistību izpildi;

 • saglabāt Klienta veiktos pieprasījumus Portālā, tai skaitā pieteikumus, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti Portālā, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz RigaBrain biroju un /vai Klienta kontaktpersonai;

 • analizēt Portāla lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • administrēt Klienta kontu Portālā;

 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

 • novērst krāpniecību;

 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

 • pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;

 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

 • administrēt maksājumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

 • informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

 1. RigaBrain apstrādā Klienta datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RigaBrain saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 2. RigaBrain attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām RigaBrain darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus, tai skaitā pakalpojumu saņemšana uz labvēlīgākiem nosacījumiem).

 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp RigaBrain un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

 4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai RigaBrain var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, komerciālu piedāvājumu izsūtīšana. Ja izpildot šos uzdevumus, RigaBrain sadarbības partneri apstrādā RigaBrain rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par RigaBrain datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un RigaBrain ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

 5. RiigaBrain sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar RigaBrain prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei RigaBrain uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 1. RigaBrain aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un RigaBrain saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

 • Ugunsmūri;

 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 1. RigaBrain neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos RigaBrain likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs RigaBrain likumīgās intereses.

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, RigaBrain personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 2. Šādos gadījumos RigaBrain nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. RigaBrain glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RigaBrain vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 1. Pēc tam, kad 21. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas ir ievietota portālā www.rigabrain.com  sadaļā Mans RigaBrain sistēmā, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt RigaBrain veikt to savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz RigaBrain likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no RigaBrain pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RigaBrain vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;

 • rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu un iesniedzot to RigaBrain kabinetā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina Klienta identitāti.

 1. RigaBrain atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 2. RigaBrain nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot pašapkalpošanās portālā www.rigabrain.com, RigaBrain pakalpojumu pieteikšanas formās, RigaBrain un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formā).

 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – portālā http://www.rigabrain.com un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

 1. RigaBrain veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā ar Portālu starpniecību, izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas)).

 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi RigaBrain veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par RigaBrain un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) RigaBrain veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Klients piekrišanu RigaBrain un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Portālā, RigaBrain pakalpojumu pieteikšanas formās, RigaBrain un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

 3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā RigaBrain Portālā http://www.rigabrain.com

 • nosūtot e-pastu uz adresi info@rigabrain.com

 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

 1. RigaBrain pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām un organizatoriskām iespējām, kas var būt līdz divām darba dienām.

 2. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka RigaBrain var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

 1. RigaBrain mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi:  Kas ir sīkdatnes? Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus saņemšanu vai pieslēgšanos profilam. Sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā. Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes lietotāja iekārtā ir iestatītas un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā http://www.aboutcookies.org Lietotājs savā lietotāja iekārtā ir tiesīgs sīkdatnes pārvaldīt vai dzēst. Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var veikt iestatījumus tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana lietotāja iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un iespējams, ka nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas. Informācija par datu apstrādi Pārzinis: SIA “RigaBrain”, vienotās reģistrācijas Nr.40103172347, juridiskā adrese Rīgā, Stokholmas ielā 60, LV-1014 RigaBrain kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@rigabrain.com  Apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 5.panta 3.punkts un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1 panta otrā daļa. Sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi sniegt lietotāja pieprasīto pakalpojumu, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pielāgot vietni lietotāju vajadzībām.

 2. RigaBrain mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko RigaBrain nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

 1. RigaBrain ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to RigaBrain mājaslapā.

 2. RigaBrain nodrošina Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas RigaBrain mājaslapā.

______________________________________________

Iesaistoties RigaBrain pakalpojumos:


Iesaistos SIA RigaBrain treniņu programmā, apstiprinu savu piekrišanu piedalīties, piekrītot, ka pie manas galvas tiek piestiprinātas mērierīces – sensori, kas manus smadzeņu viļņus  pārvērš informācijā, tos ieraksta un saglabā datorā, kas spēj veidot atgriezenisko saiti manām smadzenēm audio skaņas vai digitālas bildes veidā (turpmāk tekstā – metode).

Esmu iepazinies ar treniņu programmu un apzinos iespējamos rezultātus.

 Es apzinos, ka:

 • metode nav diagnostiska, medicīniska vai ārstnieciska procedūra,

 • metode nav paredzēta slimību, psihisku traucējumu vai simptomu ārstēšanai, dziedināšanai vai diagnosticēšanai,

 • ārstnieciskos un medicīnas jautājumos jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu,

 • psiholoģisko vai garīgo slimību gadījumos jākonsultējas ar psihologu, psihoterapeitu vai psihiatru,

 • SIA RigaBrain nedod garantijas par konkrētiem rezultātiem pēc noteikta seansu skaita, jo katram tie ir individuāli,

 • lietojot alkoholu (pat glāze vai malks), stimulējošas vielas (t.s., narkotikas), praktizējot citas alternatīvas metodes, paaugstināta ilgstoša stresa gadījumā vai piedzīvojot spēcīgu emocionālu vai traumatisku pieredzi, nedēļu pirms, seansu laikā un trīs nedēļas pēc pēdējā seansa, kā arī turpmākā mēneša laikā tas spēj izjaukt seansu laikā iegūto (!),

 • seansu un pēc seansu laikā ļoti retos gadījumos klientam ir iespējamas diskomforta sajūtas. Tas ir pozitīvs rādītājs, bet ir nepatīkami to piedzīvot. Ir iespējamas šādas sajūtas un novērojumi, kas katram izpaužas individuāli, ir pārejoši un saistīti ar smadzeņu adaptāciju: saasināta jūtība pret gaismu, skaņu, smaržu, garšu, tausti, cilvēks vēlas pabūt vienatnē, pārdomāt un apsvērt savā dzīvē notiekošo, iekšēja diskomforta sajūta. Var parādīties aizkaitinājums, dusmas, neiecietība pret apkārtējiem cilvēkiem, palielināties vienaldzības sajūta pret notiekošo, neapmierinātība ar esošo dzīves situāciju, kā arī retos gadījumos – pastiprināta svīšana, karstuma un aukstuma viļņi, ļoti reti – vemšana, “kaulu laušana” vai gripai līdzīgi simptomi. Šādos gadījumos konsultēties ar speciālistu,

 • nelietojot pietiekama daudzuma olbaltumvielām bagātu uzturu, iespējamas galvassāpes,

 • treniņos tiks patērēts daudz enerģijas, tādēļ to starplaikos ir iespējams nogurums. Apņemos veltīt pietiekoši laika kvalitatīvam miegam un atpūtai,

 • nepieciešamo seansu skaits katram ir individuāls, sākot no 1 treniņa līdz … . Vidēji 10 līdz 30.

 • turpmākos seansus var iziet pēc nepieciešamības. Seansu skaits nav ierobežots.

 Piekrītu:

 • veikt apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem līdz izrakstītā rēķina noteiktajam datumam,

 • veikt 100% apmaksu par seansu, ja neesmu ieradies/-usies rezervētajā laikā. Pārcelt rezervēto seansu ir iespējams 24 stundas pirms noteiktā seansa laika,

 • ka SIA RigaBrain veic manu personīgo datu saglabāšanu, apstrādi, izvērtēšanu, tai skaitā statistikas nolūkos, neatklājot personību. Pēc personas pieprasījuma visi dati tiek dzēsti. Seansu ieraksti netiek saglabāti! RigaBrain privātuma politika: https://ej.uz/RigaBrainPrivatums

Neiroloģisku vai psihisku saslimšanu gadījumā ir nepieciešams pirms seansu uzsākšanas informēt Jūsu ārstējošo ārstu par plānoto RigaBrain smadzeņu treniņu apmeklējumu. Nepieciešamības gadījumā ārstējošajam ārstam ir iespēja sazināties ar mums telefoniski, lai uzzinātu šis pieejas specifiku.

Piekrītot treniņu procesam, Jūs ļaujat smadzenēm saņemt ļoti daudz informācijas par to darbību, un pašas smadzenes izvēlas, kā šo informāciju apstrādāt.

Tā kā RigaBrain seansi ir visnotaļ atslābinoši, lūdzu, pārliecinieties par savām reakcijas spējām, pirms ķeraties pie auto vadīšanas uzreiz pēc treniņa. RigaBrain treneris piekrīt iedrošināt un atbalstīt katru cilvēku, kurš izvēlas apmeklēt RigaBrain seansu. Lūdzu, nebīstieties dalīties ar treneri jebkāda veida informācijā, kas ir svarīga seansu norisei. RigaBrain treneris apņemas nodrošināt Jums labāko treniņa procesu un uz jebkuru jautājumu reaģēt ar pārdomātu, adekvātu un pēc iespējas pilnīgāku atbildi.

Informācija, ko sniegsiet RigaBrain ir konfidenciāla un paliks tikai RigaBrain darbinieku rīcībā.

39 views