top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

NeurOptimal® Basic Certification courseENG - An opportunity to attend the two-day NeurOptimal® Basic Certification training is offered to obtain the NeurOptimal® Basic Certificate. In person or online, in Russian or English. Learn more: ENG


LT - Siūloma galimybė dalyvauti dviejų dienų NeurOptimal® Basic Certification mokymuose, siekiant gauti NeurOptimal® pagrindinį sertifikatą. Asmeniškai arba internetu, rusų arba anglų kalbomis. Sužinokite daugiau: LT


RUS - Для получения сертификата NeurOptimal® Basic предоставляется возможность пройти двухдневный курс сертификации NeurOptimal® Basic. Лично или онлайн, на русском или английском языке. Узнать больше: RUS


LV - Latvijā tiek piedāvāta iespēja apmeklēt divu dienu NeurOptimal® Basic Certification apmācības, lai iegūtu NeurOptimal® Basic Certificate. Klātienē vai Online, krievu vai angļu valodā. Uzzini vairāk: LVENG   LT   LV   RUS 


LV NeurOptimal® Basic sertifikāts


Šīs apmācības būs piemērotas jebkuram, kurš grib vairāk uzzināt par tehnoloģijām, ko piedāvā RigaBrain® kabinets, ir jau NeurOptimal® piedāvātājs, tikai plāno uzsākt savu neurofeedback praksi vai papildināt jau esošo cita veida praksi ar ko jaunu!


Apmācībās uzzināsi:

- Īss ievads smadzeņu darbības principos.

- Kas ir neurofeedback un tā vēsture?

- Ar ko atšķiras lineārais no dinamiskā neurofeedback?

- Neurofeedback filozofija un teorija.

- NeurOptimal® vēsture.

- Ievads par to, kā tas darbojas.

- Darbs ar klientiem.

- Pirmie soļi Neurofeedback biznesa uzsākšanai vai seansu vadīšanu citiem.


Ilgums: divas pilnas dienas.

Vieta: RigaBrain® kabinetā Rīgā vai online .

Datumi: https://neuroptimal.com/events/category/live-courses/latvia/ Bet ir iespējams vienoties arī par citiem datumiem un laikiem!

Valoda: latviešu, angļu vai krievu.

Formāts: individuāli vai mazās grupās.

Cena: 600EUR.

Lektors:

Pēteris Urtāns, ergoterapeits,

RigaBrain® smadzeņu treniņu centra vadītājs jau 15 gadus,

NeurOptimal® Representative,

NeurOptimal® Instructor.


Sertifikāts: pēc apmācībām, tiks atsūtīta saite uz testu, ko var aizpildīt nākamās nedēļas laikā! Atbildot 90% pareizi uz testa izvēles jautājumiem, jūs saņemsiet NeurOptimal® Basic Certificate. Sertifikāts ir derīgs trīs gadus, pēc tam var noklausīties 3h lekciju, lai atjaunotu savu sertifikātu!


Interesē? Ieraksti savus datus un mēs ar Tevi sazināsimies, lai izrunātu interesējošos jautājumiem saistībā ar NeurOptimal® Basic Certification.


RUS Сертификат NeurOptimal® Basic


Эти тренинги подойдут всем, кто хочет больше узнать о технологиях, предлагаемых офисом RigaBrain®, уже является провайдером NeurOptimal®, только планирует начать собственную практику нейробиоуправления или дополнить уже существующую практику чем-то новым!


На тренинге вы узнаете:

- Краткое введение в принципы работы мозга.

- Что такое нейробиоуправление и его история?

- В чем разница между линейной и динамической нейробиоуправлением?

- Философия и теория нейробиоуправления.

- История NeurOptimal®.

- Введение в то, как это работает.

- Работа с клиентами.

- Первые шаги к запуску бизнеса нейробиоуправления или проведению сеансов для других.


Продолжительность: два полных дня.

Место: офис RigaBrain® в Риге или онлайн.

Даты: https://neuroptimal.com/events/category/live-courses/latvia/ Но можно договориться и о других датах и ​​времени!

Язык: латышский, английский или русский.

Формат: индивидуально или в малых группах.

Цена: 600 евро.

Лектор:

Петерис Уртанс, эрготерапевт,

Руководитель центра тренировки мозга RigaBrain® 15 лет,

Представитель НейрОптимал®,

Инструктор НейрОптимал®.


Сертификат: После обучения вам будет отправлена ​​ссылка на тест, который можно пройти в течение следующей недели! Ответив правильно на 90% дополнительных вопросов теста, вы получите сертификат NeurOptimal® Basic. Сертификат действителен в течение трех лет, после чего вы можете прослушать 3-х часовую лекцию, чтобы продлить свой сертификат!


Заинтересованы? Введите свои данные, и мы свяжемся с вами для обсуждения интересующих вопросов, связанных с базовой сертификацией NeurOptimal®.
ENG NeurOptimal® Basic Certificate


These trainings will be suitable for anyone who wants to learn more about the technologies offered by the RigaBrain® office, is already a NeurOptimal® provider, is just planning to start his own neurofeedback practice or supplement the already existing practice with something new!


In the training you will learn:

- A brief introduction to the principles of how the brain works.

- What is neurofeedback and its history?

- What is the difference between linear and dynamic neurofeedback?

- Neurofeedback philosophy and theory.

- History of NeurOptimal®.

- An introduction to how it works.

- Work with clients.

- The first steps to starting a Neurofeedback business or conducting sessions for others.


Module 1 The Philosophy & Theory of NeurOptimal®

Module 2 The Foundation of NeurOptimal®

Module 3 The History of NeurOptimal®

Module 4 How NeurOptimal® Works

Module 5 The Technicalities of the System

Module 6 Running a NeurOptimal® Session

Module 7 The Role of a Trainer

Module 8 My Journal Tracking

Module 9 The Technical Side

Module 10 Creating a NeurOptimal® Business

Module 11 The PASS Community

Module 12 Branding & Logos


Duration: two full days.

Place: RigaBrain® office in Riga or online. Dates: https://neuroptimal.com/events/category/live-courses/latvia/ But it is also possible to agree on other dates and times!

Language: Latvian, English or Russian.

Format: individually or in small groups.

Price: 600 EUR.

Lecturer:

Pēteris Urtāns, occupational therapist,

Head of the RigaBrain® brain training center for 15 years,

NeurOptimal® Representative,

NeurOptimal® Instructor.


Certificate: After training, you will be sent a link to a test that can be completed within the next week! Answering 90% of the optional test questions correctly will earn you a NeurOptimal® Basic Certificate. The certificate is valid for three years, after which you can listen to a 3-hour lecture to renew your certificate!


Interested? Enter your data and we will contact you to discuss the questions of interest related to NeurOptimal® Basic Certification.
LT NeurOptimal® Basic Certification


Šie mokymai tiks visiems, kurie nori daugiau sužinoti apie RigaBrain® biuro siūlomas technologijas, jau yra NeurOptimal® tiekėjas, tik planuoja pradėti savo neurofeedback praktiką ar papildyti jau turimą praktiką kažkuo nauju!


Mokymų metu išmoksite:

– Trumpas įvadas į smegenų veikimo principus.

– Kas yra neurogrįžtamasis ryšys ir jo istorija?

– Kuo skiriasi linijinis ir dinaminis neurogrįžtamasis ryšys?

- Neurofeedback filosofija ir teorija.

- NeurOptimal® istorija.

- Įvadas, kaip tai veikia.

- Darbas su klientais.

– Pirmieji žingsniai pradedant Neurofeedback verslą arba vedant sesijas kitiems.


Trukmė: dvi pilnos dienos.

Vieta: RigaBrain® biuras Rygoje arba internetu. Datos: https://neuroptimal.com/events/category/live-courses/latvia/ Bet galima susitarti ir dėl kitų datų bei laiko!

Kalba: latvių, anglų arba rusų.

Formatas: individualiai arba mažose grupėse.

Kaina: 600 EUR.

Lektorius:

Pēteris Urtāns, ergoterapeutas,

15 metų vadovavo RigaBrain® smegenų mokymo centrui,

NeurOptimal® atstovas,

NeurOptimal® instruktorius.


Sertifikatas: Po treniruotės jums bus atsiųsta nuoroda į testą, kurį galėsite atlikti per kitą savaitę! Teisingai atsakę į 90% pasirenkamų testo klausimų gausite NeurOptimal® pagrindinį sertifikatą. Sertifikatas galioja trejus metus, po kurių galėsite pasiklausyti 3 valandų trukmės paskaitos sertifikato atnaujinimui!


Suinteresuotas? Įveskite savo duomenis ir mes susisieksime su Jumis aptarti dominančius klausimus, susijusius su NeurOptimal® Basic Certification.