top of page
Brain Rembrandt style 3.png
Notebook_edited.png

Zinātne un RigaBrain®

RigaBrain® smadzeņu treniņu centrs savā praksē izmanto kanādiešu NeurOptimal® Dynamical neurofeedback® tehnoloģijas (NeurOptimal®). RigaBrain® ir šo tehnoloģiju pārdošanas pārstāvis un speciālistu pamat sertifikācijas nodrošinātājs Latvijā un pasaulē.


NeurOptimal® ir konstrukts, kas veicina kontroli pār elektroķīmiskiem procesiem smadzenēs un centrālajā nervu sistēmā (CNS). Teju neskaitāmos pētījumos atrunāta smadzeņu izteikti adaptīvā pielāgoties spēja organisma iekšējai un ārējai videi (neiroplasticitāte) – smadzenes un CNS mūsdienās tiek aplūkota kā nelineāra, dinamiska, kompleksa sistēma (Hammond, 2009). Ar šīs metodes palīdzību (pašatspoguļojošas terapijas forma) smadzenes pašas spēj monitorēt jeb novērot savu darbību un fiksēt disfunkcionālus smadzeņu viļņu paternus, veicinot to izmaiņas (Cochrane, 2010). Metodes pamatā ir vienotā laika – biežumu analīze (Joint Time-Frequency Analysis (JTFA)), t. i., fiksēto signālu apstrāde notiek vienlaicīgi gan laikā, gan biežumu ziņā (Cohren, 1995).


NeurOptimal® ir Kanādas "Health Canada" veselības inspekcijas un Amerikas "FDA" zāļu reģistra apstiprinātas ne medicīnas iekārta, ko arī Latvijā izmanto kā ne medicīnas iekārtu - labsajūtas iekārta.


Definīcija: labsajūtas iekārta ir tāda, kas atbilst šādiem diviem faktoriem:

(1) ir paredzēta tikai vispārējai labsajūtas vecināšanai,

(2) ir drošs lietotājam.


Vispārējas labsajūtas iekārtai pēc FDA vadlīniju izpratnes ir:

(1) pielietošana ir saistīta ar vispārējo veselības stāvokļa vai veselīgas aktivitātes saglabāšanu vai veicināšanu,

(2) paredzēts pielietojums, kas ir saistīts ar veselīgu dzīvesveidu, palīdzot samazināt negatīvos riskus.


Atbilstoši tehnoloģiju klasifikācijai - labsajūtas iekārta, kas apliecina, ka šīs tehnoloģijas ir domātas vispārējai labsajūtas veicināšanai, ir drošas lietošanā un ir veselīga dzīvesveida sastāvdaļa!


Tādēļ, oficiāli mēs neesam tiesīgi veikt empīriskus pētījumus par konkrētiem medicīniskiem simptomiem vai diagnozēm, izmantojot NeurOptimal®, kā to dara medicīnas EEG neurofeedback iekārtu praktizētāji. Viņu pētījumi: https://consensus.app/results/?q=neurofeedback

Vai, piemēram, ko par neurofeedback saka Hārvardas universitāte?______


Центр тренировки мозга RigaBrain® использует в своей практике канадскую технологию NeurOptimal® Dynamical neurofeedback® (NeurOptimal®).

RigaBrain® является торговым представителем этой технологии и осуществляет обучение сертификационных специалистов в Латвии и мире.


НейрОптимал® — конструкт, способствующий контролю электрохимических процессов в головном мозге и центральной нервной системе (ЦНС). В бесчисленных исследованиях упоминается высокая адаптивная способность мозга приспосабливаться к внутренней и внешней среде организма (нейропластичность) — мозг и ЦНС в настоящее время рассматриваются как нелинейная, динамическая, сложная система (Hammond, 2009). С помощью этого метода (форма саморефлексивной терапии) мозг может отслеживать или наблюдать за своей собственной активностью и фиксировать дисфункциональные паттерны мозговых волн, способствуя их изменениям (Cochrane, 2010). Метод основан на совместном частотно-временном анализе (Joint Time-Frequency Analysis (JTFA)), т. е. обработка фиксированных сигналов происходит одновременно и по времени, и по частоте (Cohren, 1995).


NeurOptimal® - это немедицинское устройство, одобренное канадской инспекцией здравоохранения "Health Canada" и американским реестром лекарств "FDA", которое также используется в Латвии как немедицинское устройство – устройство для хорошего самочувствия

Определение: Велнес-устройство – это то, которое отвечает следующим двум факторам: (1) предназначен исключительно для улучшения общего самочувствия, (2) безопасен для пользователя.


Общеоздоровительное устройство, согласно рекомендациям FDA, это: (1) использзование связано с поддержанием или улучшением общего состояния здоровья или оздоровавливающей активности, (2) также предназначено использование, связанное со здоровым образом жизни, помогающее снизить неблагоприятные риски.


По классификации технологий - оздоровительное оборудование, что подтверждает, что эти технологии предназначены для улучшения общего самочувствия, безопасны в использовании и являются частью здорового образа жизни!


Таким образом, мы не имеем официальной квалификации для проведения эмпирических исследований конкретных медицинских симптомов или диагнозов с использованием NeurOptimal®, как это делают практикующие медицинские специалисты по нейрофидбеку ЭЭГ. Их исследование: https://consensus.app/results/?q=neurofeedback Или, например, что Гарвардский университет говорит о нейробиоуправлении?